1. Nitrogen-Doped Graphene as Efficient Metal-Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Fuel Cells

  Liangti Qu; Yong Liu; Jong-Beom Baek; Liming Dai;
  http://dx.doi.org/10.1021/nn901850u
  ACS NANO - 被引用次数:1645 时间:2010 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Efficient Water Oxidation Using Nanostructured α-Nickel-Hydroxide as an Electrocatalyst

  Minrui Gao; Wenchao Sheng; Zhongbin Zhuang; Qianrong Fang; Shuang Gu; Jun Jiang; Yushan Yan;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja502128j
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:244 时间:2014 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. A selective and efficient electrocatalyst for carbon dioxide reduction

  Qi Lu; Jonathan Rosen; Yang Zhou; Gregory S. Hutchings; Yannick C. Kimmel; Jingguang G. Chen; Feng Jiao;
  http://dx.doi.org/10.1038/ncomms4242
  NAT COMMUN - 被引用次数:122 时间:2014 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. BCN Graphene as Efficient Metal-Free Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction

  Shuangyin Wang; Lipeng Zhang; Zhenhai Xia; Ajit Roy; Dong Wook Chang; Jong-Beom Baek; Liming Dai;
  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201109257
  ANGEW CHEM INT ED - 被引用次数:411 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Molybdenum phosphide as an efficient electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction

  Peng Xiao; Mahasin Alam Sk; Larissa Thia; Xiaoming Ge; Rern Jern Lim; Jing-Yuan Wang; Kok Hwa Lim; Xin Wang;
  http://dx.doi.org/10.1039/c4ee00957f
  ENERGY ENVIRON SCI - 被引用次数:168 时间:2014 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. CoS Supersedes Pt as Efficient Electrocatalyst for Triiodide Reduction in Dye-Sensitized Solar Cells

  Mingkui Wang; Alina M. Anghel; Benoît Marsan; Ngoc-Le Cevey Ha; Nuttapol Pootrakulchote; Shaik. M. Zakeeruddin; Michael Grätzel;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja905970y
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:527 时间:2009 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. CoSe2Nanoparticles Grown on Carbon Fiber Paper: An Efficient and Stable Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

  Desheng Kong; Haotian Wang; Zhiyi Lu; Yi Cui;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja501497n
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:276 时间:2014 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. WS2 nanosheets as a highly efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction

  Zhuangzhi Wu; Baizeng Fang; Arman Bonakdarpour; Aokui Sun; David P. Wilkinson; Dezhi Wang;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.05.013
  APPL CATAL B-ENVIRON - 被引用次数:96 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Highly efficient AuPd–WC/C electrocatalyst for ethanol oxidation

  Ming Nie; Haolin Tang; Zidong Wei; Sang Ping Jiang; Pei Kang Shen;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2007.07.006
  ELECTROCHEM COMMUN - 被引用次数:68 时间:2007 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Nickel nitride as an efficient electrocatalyst for water splitting

  Menny Shalom; Debora Ressnig; Xiaofei Yang; Guylhaine Clavel; Tim Patrick Fellinger; Markus Antonietti;
  http://dx.doi.org/10.1039/c5ta00078e
  J MATER CHEM A - 被引用次数:26 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 efficient electrocatalyst的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏