1. Luminescent Chemodosimeters for Bioimaging

  Yuming Yang; Qiang Zhao; Wei Feng; Fuyou Li;
  http://dx.doi.org/10.1021/cr2004103
  CHEM REV - 被引用次数:663 时间:2013 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Carbon Dots for Multiphoton Bioimaging

  Li Cao; Xin Wang; Mohammed J. Meziani; Fushen Lu; Haifang Wang; Pengju G. Luo; Yi Lin; Barbara A. Harruff; L. Monica Veca; Davoy Murray; Su-Yuan Xie; Ya-Ping Sun;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja073527l
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:820 时间:2007 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Phosphorescent heavy-metal complexes for bioimaging

  Qiang Zhao; Chunhui Huang; Fuyou Li;
  http://dx.doi.org/10.1039/c0cs00114g
  CHEM SOC REV - 被引用次数:449 时间:2011 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Enhanced Photoresponsive Ultrathin Graphitic-Phase C3N4Nanosheets for Bioimaging

  Xiaodong Zhang; Xiao Xie; Hui Wang; Jiajia Zhang; Bicai Pan; Yi Xie;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja308249k
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:356 时间:2013 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Carbon “quantum” dots for optical bioimaging

  Pengju G. Luo; Sushant Sahu; Sheng-Tao Yang; Sumit K. Sonkar; Jinping Wang; Haifang Wang; Gregory E. LeCroy; Li Cao; Ya-Ping Sun;
  http://dx.doi.org/10.1039/c3tb00018d
  被引用次数:205 时间:2013 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Nanoparticles for bioimaging

  Parvesh Sharma; Scott Brown; Glenn Walter; Swadeshmukul Santra; Brij Moudgil;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2006.05.026
  ADVAN COLLOID INTERFACE SCI - 被引用次数:376 时间:2006 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging

  Shoujun Zhu; Qingnan Meng; Lei Wang; Junhu Zhang; Yubin Song; Han Jin; Kai Zhang; Hongchen Sun; Haiyu Wang; Bai Yang;
  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201300519
  ANGEW CHEM INT ED - 被引用次数:522 时间:2013 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. NIR dyes for bioimaging applications

  Jorge O Escobedo; Oleksandr Rusin; Soojin Lim; Robert M Strongin;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2009.10.022
  CURR OPIN CHEM BIOL - 被引用次数:241 时间:2010 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Strongly green-photoluminescent graphene quantum dots for bioimaging applications

  Shoujun Zhu; Junhu Zhang; Chunyan Qiao; Shijia Tang; Yunfeng Li; Wenjing Yuan; Bo Li; Lu Tian; Fang Liu; Rui Hu; Hainan Gao; Haotong Wei; Hao Zhang; Hongchen Sun; Bai Yang;
  http://dx.doi.org/10.1039/c1cc11122a
  CHEM COMMUN - 被引用次数:495 时间:2011 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Fluorescent Carbon Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Bioimaging Application

  S. C. Ray; Arindam Saha; Nikhil R. Jana; Rupa Sarkar;
  http://dx.doi.org/10.1021/jp905912n
  J PHYS CHEM C - 被引用次数:436 时间:2009 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 bioimaging的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏