1. Nitrogen-Doped Graphene for High-Performance Ultracapacitors and the Importance of Nitrogen-Doped Sites at Basal Planes

  Hyung Mo Jeong; Jung Woo Lee; Weon Ho Shin; Yoon Jeong Choi; Hyun Joon Shin; Jeung Ku Kang; Jang Wook Choi;
  http://dx.doi.org/10.1021/nl2009058
  NANO LETT - 被引用次数:620 时间:2011 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Visible-Light Photocatalysis in Nitrogen-Doped Titanium Oxides

  R. Asahi;
  http://dx.doi.org/10.1126/science.1061051
  SCIENCE - 被引用次数:7017 时间:2001 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Synthesis of Nitrogen-Doped Graphene Using Embedded Carbon and Nitrogen Sources

  Chaohua Zhang; Lei Fu; Nan Liu; Minhao Liu; Yayu Wang; Zhongfan Liu;
  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201004110
  ADVAN MATER - 被引用次数:270 时间:2011 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Nitrogen-Doped Carbon Nanotube Arrays with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction

  K. Gong; F. Du; Z. Xia; M. Durstock; L. Dai;
  http://dx.doi.org/10.1126/science.1168049
  SCIENCE - 被引用次数:2465 时间:2009 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Nitrogen-Doped Graphene and Its Application in Electrochemical Biosensing

  Ying Wang; Yuyan Shao; Dean W. Matson; Jinghong Li; Yuehe Lin;
  http://dx.doi.org/10.1021/nn100315s
  ACS NANO - 被引用次数:900 时间:2010 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Nitrogen-doped graphene and its electrochemical applications

  Yuyan Shao; Sheng Zhang; Mark H. Engelhard; Guosheng Li; Guocheng Shao; Yong Wang; Jun Liu; Ilhan A. Aksay; Yuehe Lin;
  http://dx.doi.org/10.1039/c0jm00782j
  被引用次数:426 时间:2010 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. A Versatile, Ultralight, Nitrogen-Doped Graphene Framework

  Yang Zhao; Chuangang Hu; Yue Hu; Huhu Cheng; Gaoquan Shi; Liangti Qu;
  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201206554
  ANGEW CHEM INT ED - 被引用次数:272 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. Origin of Photocatalytic Activity of Nitrogen-Doped TiO2Nanobelts

  Jin Wang; De Nyago Tafen; James P. Lewis; Zhanglian Hong; Ayyakkannu Manivannan; Mingjia Zhi; Ming Li; Nianqiang Wu;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja903781h
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:490 时间:2009 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots with Oxygen-Rich Functional Groups

  Yan Li; Yang Zhao; Huhu Cheng; Yue Hu; Gaoquan Shi; Liming Dai; Liangti Qu;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja206030c
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:536 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Synthesis, Structure, and Properties of Boron- and Nitrogen-Doped Graphene

  L. S. Panchakarla; K. S. Subrahmanyam; S. K. Saha; Achutharao Govindaraj; H. R. Krishnamurthy; U. V. Waghmare; C. N. R. Rao;
  http://dx.doi.org/10.1002/adma.200901285
  ADVAN MATER - 被引用次数:733 时间:2009 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 Nitrogen-Doped Graphene的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏