1. Facile Synthesis and Characterization of Graphene Nanosheets

  Guoxiu Wang; Juan Yang; Jinsoo Park; Xinglong Gou; Bei Wang; Hao Liu; Jane Yao;
  http://dx.doi.org/10.1021/jp710931h
  J PHYS CHEM C - 被引用次数:991 时间:2008 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Polyaniline Nanofibers: Facile Synthesis and Chemical Sensors

  Jiaxing Huang; Shabnam Virji; Bruce H. Weiller; Richard B. Kaner;
  http://dx.doi.org/10.1021/ja028371y
  J AM CHEM SOC - 被引用次数:1142 时间:2003 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Facile synthesis of methanesulfonate esters

  Ronald K. Crossland; Kenneth L. Servis;
  http://dx.doi.org/10.1021/jo00834a087
  J ORG CHEM - 被引用次数:678 时间:1970 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Facile synthesis of high-quality graphene nanoribbons

  Liying Jiao; Xinran Wang; Georgi Diankov; Hailiang Wang; Hongjie Dai;
  http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2010.54
  NAT NANOTECHNOL - 被引用次数:388 时间:2010 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Facile Catalyst Separation Without Water: Fluorous Biphase Hydroformylation of Olefins

  I. T. Horvath; J. Rabai;
  http://dx.doi.org/10.1126/science.266.5182.72
  SCIENCE - 被引用次数:1053 时间:1994 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Pt Hollow Nanospheres: Facile Synthesis and Enhanced Electrocatalysts

  Han-Pu Liang; Hui-Min Zhang; Jin-Song Hu; Yu-Guo Guo; Li-Jun Wan; Chun-Li Bai;
  http://dx.doi.org/10.1002/anie.200352956
  ANGEW CHEM INT ED - 被引用次数:531 时间:2004 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. Facile Synthesis of Graphene NanosheetsviaFe Reduction of Exfoliated Graphite Oxide

  Zhuang-Jun Fan; Wang Kai; Jun Yan; Tong Wei; Lin-Jie Zhi; Jing Feng; Yue-ming Ren; Li-Ping Song; Fei Wei;
  http://dx.doi.org/10.1021/nn102339t
  ACS NANO - 被引用次数:398 时间:2011 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. Facile synthesis of Ag nanocubes and Au nanocages

  Sara E Skrabalak; Leslie Au; Xingde Li; Younan Xia;
  http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2007.326
  NAT PROTOC - 被引用次数:359 时间:2007 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Facile Synthesis of Sunlight-Driven AgCl:Ag Plasmonic Nanophotocatalyst

  Changhua An; Sheng Peng; Yugang Sun;
  http://dx.doi.org/10.1002/adma.200904116
  ADVAN MATER - 被引用次数:326 时间:2010 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Ionic Self-Assembly: Facile Synthesis of Supramolecular Materials

  C.F.J. Faul; M. Antonietti;
  http://dx.doi.org/10.1002/adma.200300379
  ADVAN MATER - 被引用次数:462 时间:2003 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 Facile的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏